Protokol prijave nasilja

nasilje u porodici
nasilje u porodici

Zakonska obaveza je svakoga da prijavi nasilje u porodici nadležnoj instituciji. Nasilje se prijavljuje:
1. Policiji
2. Javnom tužilaštvu
3. CSR
4. Zdravstvenoj ustanovi.
5. Organizacijama koje pružaju pomoć i podršku žrtvama nasilja (SOS Vojvodina, Savetovalište SOS ženskog centra-Novi Sad).

Najčešći razlozi za ostajanje u nasilju su: strah od novih napada, deca, osećanje stida i krivice, nisko samopouzdanje, izolovanost i iscrpljenost, ekonomska zavisnost, nedovoljna informisanost o procedurama i pravima, nasilje u primarnoj porodici, manipulacija i izolacija, uticaj okoline i drugi razlozi.


Propisi koji se primenjuju:
-
Porodični zakon Zakon o sprečavanju nasilja u porodici,
-Krivični zakonik,
-Opšti protokol o postupanju i saradnji ustanova, organa i organizacija u slučajevima nasilja nad ženama i porodici i u partnerskim odnosima

-Posebni protokol o postupanju policijskih službenika u slučajevima nasilja nad ženama i porodici i u partnerskim odnosima
-Istanbulska konvencija
-Konvencija Saveta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici
-Evropska konvencija za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda Konvencija o pravima deteta

-Zakon o socijalnoj zaštiti.

Mehanizmi zaštite žrtava nasilja u porodici predviđeni su u okviru tri zakona:

-Zakon o sprečavanju nasilja u porodici,
-Porodični zakon,
-Krivični zakonik Zakon o javnom redu i miru.